Ha esta aquests darrers anys en que la paraula BIOMASSA ha generat casi tantes deficinions com persones som, i no es d'estranyar, aquest mot és un terme molt ampli que i pot portar a confusions i ambigüitats.

Segons defineix l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), la paraula BIOMASSA es refereix al conjunt de tota la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, que inclou els materials que procedeixen de la transformació natural o artificial.

L’energia que es pot obtenir de la biomassa prové de la llum del sol, la qual, gràcies al procés de fotosíntesi, les plantes verdes transformen la llum solar en energia que queda acumulada a l’interior de les seves cèl·lules, alhora aquesta energia pot ser traspassada per la cadena alimentària al regne animal. 

Aquesta energia emmagatzemada es pot alliberar sotmetent-la a diversos processos d’aprofitament energètic.

Existeix una gran diversitat de productes que es poden considerar biomassa. N’hi ha de tipus forestal, agrícola, del sector ramader i agroalimentari i de tipus residual. També hi ha els cultius destinats de manera específica a la producció d’energia (cultius energètics).

Per aquest motiu, i per no confondre conceptes, la Cooperativa només parla de BIOMASSA d'ORIGEN FORESTAL.


QUE ES LA BIOMASSA D'ORIGEN FORESTAL?La biomassa d’origen forestal inclou tots els productes i residus que provenen dels treballs de manteniment i millora de les masses forestals i de les tallades de peus fusters per a ús comercial i els subproductes generats per les indústries de transformació de la fusta (serradures, escorces, estelles, encenalls, etc).

Segons la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de 2009 relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables, es defineix la biomassa com la fracció biodegradable dels productes, material de rebuig i residus d’origen biològic procedents d’activitats agràries -incloses les substàncies d’origen vegetal i d’origen animal-, de la silvicultura i de les indústries connexes -incloses la pesca i l’aqüicultura-, així com la fracció biodegradable dels residus industrials i municipals.

La biomassa és una font d’energia renovable de gran importància. Les possibilitats d’aprofitar-la com a energia són molt diverses, amb el gran avantatge, entre d’altres, que el seu ús no contribueix a incrementar l’efecte hivernacle, pel fet que el balanç d’emissions de CO2 és pràcticament neutre.QUE ENTENEM PER BIOMASSA NOSALTRES?Quant parlem de BIOMASSA, nosaltres en referim sempre a la BIOMASSA D'ORIGEN 100% FORESTAL, o sigui ESTELLA 100% d'origen forestal i obtinguda de treballs de gestió:

 Associada, Sostenibles i Responsable


La fusta que utilitzem per transformar en estella es tota aquella fusta que no es pot comercialitzar com a fusta especial o de qualitat amb destí a l'industria transformadora però que cal treure del bosc per tal de garantir una bona gestió de la finca.

El fet que durant molts anys el cost d'extracció de la fusta només ha permès extreure la fusta bona que podia tenir valor comercial, ha obligat a deixar tota aquella fusta torta i petita que no tenia valor, deixant els boscos mal endreçats.


Per tal de garantir l'origen de la fusta utilitzada per a  la COOPERATIVA, disposem d'un conveni de compra de fusta amb BOSCAT, entitat que gestiona i comercialitza la producció de productes fustaners de les Associacions de Propietaris Forestals de la Catalunya Central.

La compra de fusta a les Associacions de propietaris Forestals ens permet disposar de la garantia necessària  per avalar que la fusta que utilitzem prové de treballs de bona gestió forestal.

Per cada 15/20 tones de fusta verda que comprem, millorem una hectàrea de bosc de la Catalunya Central.

Ċ
David Pérez,
12 de des. 2009, 2:37